ښځه او کورنۍ »

زنان را از خانه های الله منع نکنید

زنان را از خانه های الله منع نکنید

December 21, 2014, No Comments

ویا اینکه دروازه های مساجد، مراکز اسلامی وفعالیتهای مثمر اجتماعی را همچنان بروی این نصفی ...